CBTT công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận BCKQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CBTT công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận BCKQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CBTT công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận BCKQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Ngày đăng: 01/10/2022

công bố thông tin công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Ngày 30 tháng 09 năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nhận được công văn số 6367/UBCK-QLCB ngày 23/09/2022 của UBCKNN về việc chấp thuận BCKQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TDT. Xem chi tiết tại đây!