CBTT Nghị quyết HĐQT vv gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT Nghị quyết HĐQT vv gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT Nghị quyết HĐQT vv gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng: 30/03/2022

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây!