CBTT vv Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT vv Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CBTT vv Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng: 17/05/2022

công bố thông tin Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây!