THÔNG BÁO V/V ĐƯA CỔ PHIẾU TDT RA KHỎI DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

27/03/2019