CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu

04/11/2019

 Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.