TDT ban hành chính sách thu hút lao động biết nghề may công nghiệp

03/03/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN TDT

––––––––––––––––––

Số: 38A /TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ban hành chính sách thu hút lao động biết nghề may công nghiệp.

- Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu nhân lực của Công ty năm 2017.

Nay công ty ban hành chính sách thu hút lao động may công nghiệp như sau:

1.    Chính sách thu hút lao động may Công nghiệp:

+ Lao động biết nghề, được tuyển dụng vào làm việc, Công ty hỗ trợ thêm phụ cấp hoà nhập với số tiền là 3.000.000 đồng trong 06 tháng đầu làm việc. Hỗ trợ chi phí chuyển công tác bằng 50% số tiền trong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động( Người lao động cam kết làm việc tối thiểu 01 năm sẽ được hưởng khoản tiền hỗ trợ này). 

+ Đối với Lao động ca biết nghề may công nghiệp sẽ được Xí nghiệp đào tạo may miễn phí và ngoài lương sản phẩm làm ra, được hỗ trợ thêm 35 % tiền lương hàng tháng, cho đến khi Người lao động ký hợp đồng lao động với Công ty.

2. Chính sách tuyển dụng:Thưởng cho công nhân trong tổ giới thiệu được lao động biết nghề vào làm việc tại tổ mình hoặc cá nhân bên trong hoặc ngoài Công tygiới thiệu được lao động biết nghề may công nghiệp vào làm việc tại Công ty là 500.000 đồng/người. (Trong 5 tháng đầu tiên làm việc, cứ mỗi tháng lao động đó làm việc, người giới thiệu được thanh toán 100.000 đồng ngay tại Bảng thanh toán lương hàng tháng)

3. Chính sách giữ ổn định lao động:

+ Thưởng 300.000 đồng/tháng cho tổ trưởng:Nếu hết tháng, Tổ đảm bảo duy trì ít nhất có từ 35 công nhân làm việc trong tổ.

+ Thưởng 500.000 đồng/tháng cho tổ trưởng: Nếu hết tháng, Tổ đảm bảo duy trì ít nhất có từ 40 công nhân làm việc trong tổ.

 + Thưởng 700.000 đồng/tháng cho tổ trưởng: Nếu hết tháng, Tổ đảm bảo duy trì ít nhất có từ 45 công nhân làm việc trong tổ.

4.    Các chính sách tiền lương, phụ cấp chế độ, phúc lợi cho Người lao động:

+ Khen thưởng theo ngày: Thưởng đơn giá lũy tiến đạt tiền lương SP giao khoán.

+ Khen thưởng theo tháng

-         Thưởng theo hạng thành tích A,B,C hàng tháng.

-         Thưởng chuyên cần.

-         Thưởng ngày công cao hàng tháng.

-         Thưởng cho tổ hoàn thành kế hoạch.

-         Thưởng tổ suất sắc theo đợt thi đua. (không liên tục)

-         Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới.

+ Thưởng năm:

-        Thưởng tiền lương sản phẩm tháng thứ 13 và 14.

-        Thưởng thâm niên công tác.

-         Thưởng năm ( thưởng Tết Nguyên Đán).

+ Phụ cấp: Được hưởng phụ cấp ăn ca, xăng xe, nhà ở, hưởng các chế độ riêng cho lao động nữ

+ Người lao động được tuyển dụng tại Công ty được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của nhà nước và được bảo lưu mức đóng Bảo hiểm theo bậc thợ của từng cá nhân nếu đã tham gia đóng BHXH từ trước.

+ Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo quy định như: Tham quan, nghỉ mát, học tập….

                                                      CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Nơi nhận:

-         Các bộ phận ( thực hiện).                                                    (Đã ký)

-         Lư­­­­­u TC/HC.                

 

                                                                                                   PTGD. Nguyễn Việt Thắng