Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/03/2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 26/3/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.  Đại hội đã thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính 2016, Phương án chia cổ tức năm 2016, Phương án tăng vốn điều lệ, Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, Phương án chia cổ tức năm 2017, Danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017, Sửa đổi điều lệ Công ty…

 

 

Ông Chu Thuyên - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty thông qua những nội dung của Đại hội

 

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

 

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty lên báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Ông Phạm Thái Hòa - UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính 2016, phương án chia cổ tức năm 2016, phương án tăng vốn điều lệ, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, phương án chia cổ tức năm 2017 , sửa đổi điều lệ Công ty và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

 

Ông Phạm Thái Hòa - UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty thông qua báo cáo tài chính

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tán thành của tất cả các cổ đông và lạc quan, tin tưởng vào mục tiêu HĐQT đưa ra: Phát huy mọi nguồn lực, khai thác mọi cơ hội để tiếp tục phát triển, nhanh và bền vững. Đưa thương hiệu TDT ngày càng lớn mạnh trên thị trường may mặc.

 

 

Tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

 

 

P/v: Phòng Tổ chức Công ty