Sáng ngày 23/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình tôn vinh đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Rất vinh dự và tự hào, Công đoàn Công ty cũng vinh dự cùng 02 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen điển hình tiến giai đoạn 2015-2020.

24/07/2020

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân.

Hơn 70 năm đã trôi qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” chứa đựng những tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng trong tình hình hiện nay.

Xác định phong trào thi đua yêu nước cần gắn với triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, nhiều mô hình được nhân rộng, lan tỏa trong cả nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trải qua hơn 70 năm, nhiều điển hình tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước đã trao tặng, sáng ngày 23/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình tôn vinh đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Rất vinh dự và tự hào, Công đoàn Công ty cũng vinh dự cùng 02 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen điển hình tiến giai đoạn 2015-2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị thi đua giai đoạn 2015 – 2020: