TDT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

21/05/2018

       Sáng ngày 20/5, Công ty Cổ phần Đàu tư và Phát triển TDT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

 Chủ tịch HĐQT Chu Thuyên điều hành Đại hội

Trong năm vừa qua, bằng tất cả sự nỗ lực của toàn thể CBNV, hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận con số: Tổng doanh thu đạt 217.061 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 12.421 triệu đồng. Tại Đại hội, ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

 

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Cũng tại Đại hội, ông Đặng Đình Vụ - Phó tổng Giám đốc công ty đã chia sẻ rất cụ thể các kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã mang lại hiệu quả trong năm 2017. Nghiên cứu và lựa chọn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, phù hợp với mặt hàng của công ty, áp dụng triệt để công nghệ vào sản xuất và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động. Tìm kiếm các giải pháp thu hút thêm lao động về làm việc với công ty. Ban Giám đốc công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất: 298.747 triệu đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế: 19.632 triệu đồng.

 

Ông Đặng Đình Vụ - Phó Tổng Giám đốc công ty báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua các Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018, chi trả cổ tức năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2018, tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018, tờ trình dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2018, Tờ trình về mở rộng đầu tư nhà máy mới trong đó có điều chỉnh nội dung về diện tích đất từ 1,5 ha – 2 ha thành 3ha – 4 ha, tờ trình về việc ban hành Điều lệ mới thay thế điều lệ hiện hành của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, tờ trình quy chế Hoạt động của ban kiểm soát.

 

Ông Phạm Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày cácTờ trình tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2017. Nghị quyết Đại hội đã được toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. 

Đại hội cổ đông thường niên TDT năm 2018 cũng đã bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Dương Ngọc Hải thay cho bà Nguyễn Thị Thu Hương đã từ nhiệm vì lý do công việc. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên mời quý cổ đông theo dõi tại đây!!!!

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023