Công bố thông tin: Về việc Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

23/05/2018

Ngày 22/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức phiên họp đầu tiên bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phương thức biểu quyết theo đa số. Kết thúc phiên họp, Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

-          - Ông Chu Thuyên- Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

-          - Ông Nguyễn Việt Thắng- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cũng trong ngày 22/05/2018, Ban kiểm soát của Công ty tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ra Trưởng ban kiểm soát:

-          - Ông Nguyễn Huy Hoàng- Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát
Thông tin chi tiết: Tại đây