Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

04/06/2018

 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước,

                 Các Quý cổ đông

Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT xin được gửi đến quý vị Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018..

Chi tiết tài liệu tiếng Việt tại đây!!!