BẢN CÁO BẠCH

26/07/2018

 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT xem chi tiết tại đây!!!!!