CBTT: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT

31/07/2018

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và dự kiến ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu..... Chi tiết Nghị quyết xem tại đây!!!!!!!