CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

06/08/2018

 Ngày 06/08/2018. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triến TDT nhận được Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo chấp thuận về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Nội dung chi tiết Tại đây!!!!!!