CBTT: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- ông Dương Ngọc Hải (Thành viên HĐQT)

10/08/2018

Thông tin giao dịch cổ phiếu người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT- Ông Dương Ngọc Hải như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Ngọc Hải 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/08/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/09/2018.