CBTT Nghị quyết HĐQT vv lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021

01/07/2021

 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Xem chi tiết tại đây!