CBTT Nghị quyết HĐQT vv Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động

22/07/2021

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin như sau:

1. Thông qua quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động. Xem chi tiết tại đây!

2. Thông qua danh sách chào bán và nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động. Xem chi tiết tại đây!