CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

27/10/2021

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Xem chi tiết tại đây!