CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ

30/10/2021

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ

1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người Nội Bộ. Xem chi tiết tại đây!

2. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến Người nội bộ. Xem chi tiết tại đây!