CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ

08/11/2021

  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ:

1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội Bộ. Xem chi tiết tại đây!

2. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến Người nội bộ. Xem chi tiết tại đây!