Ban lãnh đạo sở hữu

Hội đông quản trị
 

Họ Tên

Chức vụ

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Thông tin chi tiết

(Ông)

Chu Thuyên

Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng giám đốc)

31/12/1970

1.265.000

File đính kèm

(Ông)

Nguyễn Việt Thắng

Phó chủ tịch HĐQT

24/07/1975

820.000

File đính kèm

(Ông)

Đặng Đình Vụ

Ủy viên HĐQT

14/09/1961

80.000

File đính kèm

(ông)

Phạm Thái Hòa

Ủy viên HĐQT

 

160.000

File đính kèm