Báo cáo tài chính

 Báo cáo tài chính 2015 xem Tại đây !

 Báo cáo tài chính 2016 xem Tại đây !