17/01/2020
công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV.2019 và giải trình lợi nhuận Quý IV.2019 tăng so với cùng kỳ
13/01/2020
CBTT Báo cáo Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ
09/01/2020
CBTT Bà Hoàng Thị Hợp - Không còn là Cổ đông lớn của Công ty
08/01/2020
CBTT Bà Hoàng Thị Hợp - Cổ đông lớn của Công ty
07/01/2020
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
07/01/2020
CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
03/01/2020
Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh ước tính Quý IV.2019 và cả năm 2019
27/12/2019
Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh phương án phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
25/12/2019
CBTT Nghị quyết HĐQT vv phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
19/12/2019
CBTT Ông Nguyễn Minh Hải - Cổ đông lớn của Công ty
19/12/2019
CBTT giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan đến Người Nội bộ
28/11/2019
CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị về giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020