12/04/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Báo cáo Thường niên năm 2018
08/04/2019
CBTT Nghị quyết, biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019
28/03/2019
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT trân trọng gửi Thư mời, tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 tới Quý Cổ đông của Công ty
27/03/2019
Giải trình lợi nhuận năm 2018 tăng so với năm 2017
27/03/2019
Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu TDT ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:
26/03/2019
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
20/03/2019
TDT - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh
02/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
01/03/2019
Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT
27/02/2019
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
26/02/2019
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
13/02/2019
CBTT Kết luận của cơ quan quản lý thuế