16/10/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2021 và giải trình lợi nhuận quý 3 năm 2021 tăng so với cùng kỳ
28/09/2021
công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban Kiểm soát đăng ký bán 26.000 cổ phiếu
13/08/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét
06/08/2021
công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TDT
03/08/2021
công bố thông tin kết luận của Cơ quan quản lý Thuế tỉnh Thái Nguyên
30/07/2021
công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
22/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
20/07/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2021
05/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự Phó tổng Giám đốc Công ty
01/07/2021
công bố thông tin về việc Ký kết hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
01/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
17/06/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ