22/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
20/07/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2021
05/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự Phó tổng Giám đốc Công ty
01/07/2021
công bố thông tin về việc Ký kết hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
01/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
17/06/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
17/05/2021
công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
14/05/2021
công bố thông tin về việc Thay đổi bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
12/05/2021
công bố thông tin Báo cáo hình sử dụng vốn đã được kiểm toán
29/04/2021
công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020
26/04/2021
CBTT THƯ MỜI THAM DỰ HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2021
19/04/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý I năm 2021 và giải trình lợi nhuận