13/02/2019
CBTT Kết luận của cơ quan quản lý thuế
29/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
19/01/2019
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
30/11/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
10/11/2018
Thanh đổi nghành nghề kinh doanh của công ty
13/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......