30/11/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
10/11/2018
Thanh đổi nghành nghề kinh doanh của công ty
13/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......
07/08/2018
Ông Dương Ngọc Hải Thành viện HĐQT đã đăng ký mua 20.000 cổ phiếu từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 06 tháng 09 năm 2018
06/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triền TDT thực hiện CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền....
31/07/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và dự kiến ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đ ...