11/08/2020
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
10/08/2020
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.324.347 cổ phiếu TDT
04/08/2020
công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ( Thay đổi lần 02)
30/07/2020
công bố thông tin Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020
20/07/2020
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10
18/07/2020
công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 và Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2020
16/07/2020
CBTT báo cáo danh sách cổ đông lớn
16/07/2020
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
16/07/2020
Công bố thông tin công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của TDT
02/07/2020
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
02/07/2020
CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
24/06/2020
công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Đặng Đình Vụ - Thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty