13/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......
27/07/2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018....
19/04/2018
Báo cáo thường niên năm 2017
03/04/2018
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017