Ban lãnh đạo và sở hữu

Ban lãnh đạo và sở hữu

 

  Hội đông quản trị

 

 Họ Tên     

Chức vụ

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ(%)

Thông tin chi tiết


(Ông) Chu Thuyên

Chủ tịch HĐQT 

31/12/1970

3,721,720

(15.57%)

File đính kèm


(Ông) Nguyễn Việt Thắng

Phó chủ tịch HĐQT

24/07/1975

1,539,440

(6.44%)

File đính kèm

 

 

 (Ông) Nguyễn Văn Bằng

Ủy viên HĐQT

25/04/1977 

78,400

(0.33%)

File đính kèm


(ông) Phạm Thái Hòa

Ủy viên HĐQT

20/09/1982 

556,676

(2.33%)

 

File đính kèm

 

(ông) Dương Ngọc Hải

 Ủy viên HĐQT  17/02/1982

 

 

73,942

(0.31%)

 File đính kèm

  

  (Ông)  Đỗ Mạnh Hùng

y viên HĐQT 20/05/1958

 

 

3,129

(0.01%)

 File đính kèm

  

 (Ông)  Phạm Mạnh Hà

y viên HĐQT 28/09/1979  

 

 

  File đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 BAN KIỂM SOÁT

 

Họ Tên

Chức vụ

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Thông tin chi tiết

(Bà)

Lê Thị Hồng Thắm

Trưởng ban BKS

 23/04/1973

50,212

(0.21%)

File đính kèm


(Ông) Đỗ Ngọc Tuyến

Ủy viên BKS  15/12/1980

 71,960

(0.30%)

File đính kèm

 

 

 

 

 

(Bà) Phạm Thị Thu Hà

 

Ủy viên BKS

12/08/1987

3,192

(0.01%)

 File đính kèm

 

CỔ ĐÔNG LỚN

Họ Tên/Doanh.Nghiệp 

   ...Địachỉ... 

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Tỷ lệ nắm giữ

(Ông) Chu Thuyên

 

Tổ 21- P. Phan Đình Phùng-TP.Thái Nguyên 

31/12/1970

 

3,721,720

 

(15.57%)

(Ông) Nguyễn Việt Thắng              

 

Tổ 11, P. Đồng Quang -TP. Thái Nguyên

 

24/07/1975

 

1,539,440

 

(6.44%)