27/02/2021
công bố thông tin về việc Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan đến người nội bộ
03/02/2021
công bố thông tin Thông báo và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến Người nội bộ
01/02/2021
công bố thông tin Báo cáo quản trị công ty năm 2020
23/01/2021
công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Dương Ngọc Hải - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
20/01/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
15/01/2021
Công bố thông tin về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 300.000 cổ p ...
13/01/2021
công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Kim Thành
12/01/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chuyển giao cổ phiếu TDT
06/01/2021
công bố thông tin về việc thay đổi loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán mã TDT
31/12/2020
CBTT BCKQ giao dịch cổ phiếu của NCLQ đến Người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Thành
26/12/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
24/12/2020
CBTT vv Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Thành