13/08/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét
06/08/2021
công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TDT
03/08/2021
công bố thông tin kết luận của Cơ quan quản lý Thuế tỉnh Thái Nguyên
30/07/2021
công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021
22/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
20/07/2021
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2021
05/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự Phó tổng Giám đốc Công ty
01/07/2021
công bố thông tin về việc Ký kết hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
01/07/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
17/06/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
17/05/2021
công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
14/05/2021
công bố thông tin về việc Thay đổi bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021