21/05/2018
Sáng ngày 20/5, Công ty Cổ phần Đàu tư và Phát triển TDT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
21/05/2018
Sáng ngày 20/5, Công ty Cổ phần Đàu tư và Phát triển TDT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.