30/03/2020
CBTT Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
25/03/2020
công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ ông Phạm Thái Hòa - Thành viên hội đồng quản trị/ Kế toán trưởng
23/03/2020
CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020
19/03/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT vv kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
19/03/2020
CBTT Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và giải trình lợi nhuận năm 2019 tăng so với năm 2018
10/03/2020
CBTT Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung TDT
29/02/2020
công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Dương Ngọc Hải
24/02/2020
CBTT giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan đến Người nội bộ
30/01/2020
Báo cáo quản trị công ty năm 2019
17/01/2020
công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV.2019 và giải trình lợi nhuận Quý IV.2019 tăng so với cùng kỳ
13/01/2020
CBTT Báo cáo Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ
09/01/2020
CBTT Thay đổi Cổ đông lớn của Công ty