13/02/2019
CBTT Kết luận của cơ quan quản lý thuế
29/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
29/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
19/01/2019
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
30/11/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
30/11/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
10/11/2018
Thanh đổi nghành nghề kinh doanh của công ty
10/11/2018
Thanh đổi nghành nghề kinh doanh của công ty
01/11/2018
Định giá Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu TDT dựa trên kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018 và triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới nhờ nâng cao nă ...