02/07/2020
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
02/07/2020
CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
24/06/2020
công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Đặng Đình Vụ - Thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
19/06/2020
công bố thông tin Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
16/06/2020
Công bố thông tin vv miễn nhiệm TV. HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Đặng Đình Vụ
15/06/2020
CBTT Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
15/06/2020
Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
09/06/2020
Công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
09/06/2020
công bố thông tin Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
04/06/2020
công bố thông tin Công văn của ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức
26/05/2020
CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Đặng Đình Vụ - TV. HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
22/05/2020
công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020