15/10/2019
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 và giải trình lợi nhuận Quý III năm 2019
13/09/2019
công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
22/08/2019
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Kết luận của cơ quan quản lý Thuế
16/08/2019
CBTT Nghị quyết HĐQT về việcThông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
12/08/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......
02/08/2019
Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.Từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang ...
30/07/2019
CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019
18/07/2019
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 và giải trình lợi nhuận Quý II năm 2019 giảm so với cùng kỳ
12/06/2019
Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT vv Thông qua triển khai thực hiện PA chào bán Cổ phiếu ra Công chúng và PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
04/06/2019
Tỷ lệ sở hữu đối đa của Nhà Đầu Tư nước ngoài tại TDT
13/05/2019
CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán
03/05/2019
CBTT Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và chi nhánh