27/03/2017
Ngày 26/3/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.