CBTT Nghị quyết HĐQT vv thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

CBTT Nghị quyết HĐQT vv thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

CBTT Nghị quyết HĐQT vv thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày đăng: 13/04/2022

công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT vv thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Xem chi tiết tại đây!