CBTT Thông báo VSD về việc ngày ĐKCC và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán.

CBTT Thông báo VSD về việc ngày ĐKCC và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán.

CBTT Thông báo VSD về việc ngày ĐKCC và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán.

Ngày đăng: 26/08/2022

CBTT Thông báo VSD vv ngày ĐKCC và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin thông báo VSD về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán. Xem chi tiết tại đây!