Ban lãnh đạo và sở hữu

 

  Hội đông quản trị
 

 Họ Tên      

Chức vụ

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ(%)

Thông tin chi tiết


(Ông) Chu Thuyên

Chủ tịch HĐQT 

31/12/1970

1.265.000

(15.78%)

File đính kèm


(Ông) Nguyễn Việt Thắng

Phó chủ tịch HĐQT

24/07/1975

820.000

(10.23%)

File đính kèm


(ông) Đặng Đình Vụ

Ủy viên HĐQT

14/09/1961

80.000

(0.99%)

File đính kèm


(ông) Phạm Thái Hòa

Ủy viên HĐQT

20/09/1982 

160.000

(1.996%)

 

File đính kèm


 

 

 (Ông)  Dương Ngọc Hải

 Ủy viên HĐQT  17/02/1982
 File đính kèm

 

 

 

 BAN KIỂM SOÁT
 

Họ Tên

Chức vụ

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Thông tin chi tiết

 

(Ông) Nguyễn Huy Hoàng

Trưởng Ban KS

01/10/1955

330.000

(4.12%)

File đính kèm


(Ông) Đỗ Ngọc Tuyến
Ủy viên BKS  15/12/1980

 20.000

(0.25%)

File đính kèm


 

(BàHà Thị Thu

Ủy viên BKS

 03/10/1984

30.000

(0.37%) 

 File đính kèm

 

CỔ ĐÔNG LỚN

Họ Tên/Doanh.Nghiệp 

   ...Địachỉ... 

Năm sinh

Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Tỷ lệ nắm giữ

(Ông) Chu Thuyên

 

Tổ 21- P. Phan Đình Phùng-TP.Thái Nguyên 

31/12/1970

 

1.265.000


(15.78%)

(Ông) Nguyễn Việt Thắng              

 

Tổ 11, P. Đồng Quang -TP. Thái Nguyên


24/07/1975

 

820.000


(10.23%)