ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày đăng: 28/04/2020

Sáng ngày 26/4/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Trụ sở công ty tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự có 121 cổ đông, đại diện cho 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, BTC đã chú trọng công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho các cổ đông và những người tham gia. Xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội, đội ngũ Y tế luôn sẵn sàng với các trang thiết bị để đo thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang, theo đúng yêu cầu quy định của Bộ Y tế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020; Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.BKS; Thông qua tờ trình Báo cáo thay đổi chi tiết PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ Công ty; Bầu cử bổ sung Thành viên BKS.

Ông Chu Thuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ tọa Đại hội.

Năm 2019 tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi. Năm 2019 nền kinh tế Việt Nam nói chung và TDT nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, làm cho sản xuất, xuất nhập khẩu luôn đứng trước những rủi ro… Bằng những nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty và sự nhạy bén trong định hướng, chiến lược cụ thể phù hợp với bối cảnh thực tế của Ban lãnh đạo. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: quy mô, chất lượng, cơ cấu, hiệu quả, năng lực tài chính, phát triển bền vững, đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19; trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dệt may nói chung và TDT nói riêng cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.  Ban Lãnh đạo TDT cũng trình bày trước Đại Hội về những thách thức, nguy cơ, thể hiện tinh thần quyết tâm với những kế hoạch đã đề ra, đồng thời tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí, hạn chế tối đa mức thiệt hại ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban giám đốc Công ty xác định phải tận dụng những cơ hội để tạo ra những bước phát triển đột phá, cho dù còn nhiều thách thức.

Ông Đỗ Ngọc Tuyến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo tại Đại hội.

Đại hội nhất trí với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. Xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội, ngoài các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động và tài chính năm 2019, Đại hội cũng đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 là 20% và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến là từ 10-20%.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 đã diễn ra trong không khí thân thiện, đoàn kết, dân chủ và văn minh. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua. Tất cả những điều đó đã thể hiện được lòng tin của cổ đông với công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội.