TDT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TDT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TDT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 12/04/2019

Sáng ngày 07/04, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019; Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các TV.HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Chủ tịch HĐQT Chu Thuyên điều hành Đại hội

Trong năm vừa qua, bằng tất cả sự nỗ lực của toàn thể CBNV, hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận con số: Tổng doanh thu đạt 286,193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,632 tỷ đồng. Tại Đại hội, ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Việt Thắng - Phó tổng Giám đốc Công ty đã chia sẻ rất cụ thể các kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã mang lại hiệu quả trong năm 2018. Nghiên cứu và lựa chọn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, phù hợp với mặt hàng của Công ty, áp dụng triệt để công nghệ vào sản xuất và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động. Tìm kiếm các giải pháp thu hút thêm lao động về làm việc với Công ty. Ban Giám đốc công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần: 356,500 tỷ đồng đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế: 27,900 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua các Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019; Chính sách trả thù lao cho TV HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019; Chi trả cổ tức năm 2018; Tờ trình về phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

Ông Phạm Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày cácTờ trình tại Đại hội

Ngoài ra, Đại hội còn Thông qua các tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019; tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT; Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty do Ông Đỗ Ngọc Tuyến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

Ông Đỗ Ngọc Tuyến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày cácTờ trình tại Đại hội

Sau khi Thông qua tờ trình thay đổi số lượng TV HĐQT, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018 -2023. Với hơn 100% tỷ lệ phiếu bầu nhất trí tán thành, Đại hội đã chọn được 02 thành viên mới bổ sung vào danh sách TV HĐQT là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Phan Mạnh Hà.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2018. Nghị quyết Đại hội đã được toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên mời quý cổ đông theo dõi tại đây.